Privacy Statement Legal&More

Legal&More is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website:        http://www.legalandmore.nl

Adres:            Emmalaan 7 3881MS Putten

Tel:                 0683239464

Functionaris Gegevensbescherming: Diana Tjebbes.

Email adres functionaris gegevensbescherming: d.tjebbes@legalandmore.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Legal&More verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

NAW-gegevens, geboortedata, telefoonnummers, emailadressen, personeelsdossiers, salarisgegevens, (arbeids) overeenkomsten, correspondentie met instanties (UWV, rechtbank, belastingdienst) en wederpartij(en) en overige gegevens die u actief aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via d.tjebbes@legalandmore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Legal&More verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: uitvoering van de overeenkomst (juridische bijstand, advies). Dit doen wij na uw toestemming, en op basis van een overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Legal&More neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Legal&More) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Legal&More bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Legal&More bewaart persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en, in principe, tot 2 jaar na afloop van behandeling van de zaak. U kunt te allen tijden verzoeken om vernietiging van uw persoonsgegevens uit onze bestanden. Een verzoek daartoe richt u tot de functionaris gegevensbescherming: d.tjebbes@legalandmore.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Legal&More verstrekt persoonsgegevens aan derden uitsluitend en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Legal&More gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Legal&More en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar d.tjebbes@legalandmore.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Legal&More neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via d.tjebbes@legalandmore.nl