proeftijd

Begrotingsakkoord 2014: gevolgen voor arbeid
Op 11 oktober 2013 heeft het kabinet een akkoord bereikt met een aantal oppositiepartijen over de begroting van 2014. De maatregelen om flexwerkers te beschermen en het ontslagrecht te versoepelen zullen versneld ingaan. De afspraken over de WW zoals overeengekomen in het Sociaal Akkoord (zie vorige blog) blijven grotendeels in stand. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

WW
Al na 6 maanden wordt voor WW-ers alle arbeid als “passend” aangemerkt. De wettelijke maximale duur van de WW wordt stapsgewijs verkort van de huidige 38 maanden naar 24 maanden. De opbouw van de WW wordt ook aangepast. In CAO's kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over aanvullingen. De WW wordt meer gericht op een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Ontslagrecht
Al per 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht aangepast. Anders dan nu wordt het ontslagrecht geregeld in één wet, het Burgerlijk Wetboek. Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 1945 vervalt. De preventieve toetsing van het ontslag blijft. Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever naar het UWV. Voor alle overige – in de persoon gelegen – redenen kan ontbinding door de kantonrechter worden verzocht. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden blijft mogelijk. Hierbij geldt een bedenktijd van 2 weken voor de werknemer. De schriftelijke instemming door de werknemer heeft dan geen gevolgen voor ontvangst van een WW-uitkering.

Flexibele arbeid
De maatregelen met betrekking tot flexibel werk worden een half jaar eerder ingevoerd (per 1-7-2014). Werknemers met tijdelijke contracten kunnen eerder, namelijk niet na 3 maar al na 2 jaar, aanspraak maken op een vaste aanstelling. De periode tussen twee contracten moet langer zijn dan 6 maanden (was 3) om de 'keten' te doorbreken. Bij CAO kan alleen nog worden afgeweken van de ketenbepaling als het werken met contracten voor bepaalde tijd gegeven de aard van het werk noodzakelijk is. In contracten voor een duur van zes maanden of minder mag geen proeftijd meer worden overeengekomen. Ook mag in bepaalde tijd contracten geen concurrentiebeding worden opgenomen, behalve onder bijzondere omstandigheden.

Kortom, toch een paar belangrijke wijzigingen die op korte termijn worden ingevoerd. Reden om uw bestaande contracten goed onder de loep te nemen? Neem dan contact met mij op!

Diana Tjebbes, EasyLawyer
22 oktober 2013